LochnerEk wil iets sê ...

Hier gebruik ek my spraakvryheidsreg soos verleen deur die Suid-Afrikaanse grondwet, artikel 16.1 (dele a en c):
 • Matrikulante uit akademiese skole is vir niks opgelei nie.  As ons in die toekoms die pad van snelgroeiende Asiatiese moondhede wil loop sal 'n klemverskuiwing van akademiese na tegniese skole moet plaasvind.  (8/8/97)
   
 • Ons het reeds genoeg misdadigers in Suid-Afrika: wie sal iets doen (of wat kan gedoen word) om te keer dat die pedofiel Michael Jackson hier kom konserte hou?  Wat doen die Kerk?  Hoekom geniet hy in die eerste plek soveel aanhang van mense wat tog sekerlik die toedrag van sake besef?  (9/8/97)
   
 • Louis Luyt se outokratiese bestuurstyl maak hom ongeskik vir sy posisie as president van SARVU.  Sy plattrap-houding bring nie net ons rugby nie, maar ook ons land in die verleentheid.  Die skaamteloos-onetiese wyse waarop hy sy familie om hom vergader spreek boekdele.  Wat die verstand te bowe gaan is dat hy, ten spyte van soveel openbare kritiek, op die oog af steeds geen noemenswaardige teenstand van bínne rugbykringe kry nie.  Smyt Luyt uit!  (9/8/97)
   
 • Die toekenning van die Olimpiese Spele aan Kaapstad sal ongetwyfeld geweldige ontwikkeling en werkskepping meebring.  Politieke retoriek soos die beskrywing van dié bod (wat hoofsaaklik vir die Wes-Kaap voordeel inhou) as 'n "Afrika-bod" drup egter van valsheid.  Dit is (kenmerkend van politici) 'n sofistiese redenasie, gerig tot die emosies van IOK-lede.  (14/8/97)
   
 • Die hernoeming van infrastruktuur soos strate, hospitale en damme misken die bydrae van Afrikaners tot die ontwikkeling van ons land.  (14/8/97)
   
 • Hoewel Roelf Meyer se beweging in beginsel meriete het (en waarskynlik uit eerlike oortuiging spruit) word baie Suid-Afrikaners vervreem deur sy verbintenis met Bantu Holomisa.  (14/8/97)
   
 • Onlangs het die sluiting van die departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Natal plaaslike en internasionale kritiek ontlok.  Dit vind plaas ten spyte van bewerings dat die betrokke departement homself finansieel dra.  Die Universiteit van Stellenbosch se departement Afrikaanse Kultuurgeskiedenis maak binnekort ook sy deure toe (studentegetalle regverdig nie meer die departement se bestaan nie).  Hoewel die omstandighede verskil dui die simptome op 'n afskaling van verskeidenheid by tersiêre inrigtings (veral in die geesteswetenskappe).  Die regering is besig om universiteite se roeping te versaak.  (20/8/97)
   
 • Universiteite moet begin om alle tesisse / verhandelinge / proefskrifte in 'n standaard elektroniese formaat soos HTML of PDF beskikbaar te stel.  Studente sal dus hul werk ook in só 'n formaat indien.  (25/8/97)
   
 • Die Universiteit van Stellenbosch se beste verweer teen anti-Afrikaanse uitsprake is om dit sigbaar te weerlê.  Die US moet eerstens deur werwingsveldtogte verseker dat studente vanuit alle Afrikaanssprekende gemeenskappe in Suid-Afrika, en meer spesifiek die Wes-Kaap, hier kom studeer.  Tweedens moet studente se Afrikaans by toelating sodanig wees dat lesings uitsluitlik in Afrikaans gevolg kan word.  Geriewe moet tot stand kom om diegene wat nie aan hierdie vereiste voldoen nie binne byvoorbeeld drie maande op so 'n vlak te bring.  Sodanige aksie sou nie daarop gemik wees om studente uit te sluit nie, maar juis om hulle te bemagtig om volle waarde uit hul Stellenbosch-universiteitsloopbaan te put.  (14/3/96)
   
 • Rede seëvier oor emosie: die toekenning van die 2004 Olimpiese Spele aan Athene maak dit duidelik dat die IOK nie gunste en gawes uitdeel nie.  Die indruk is dat die sukses van die Spele hul hoogste prioriteit is (en so hoort dit ook).  Dit dra 'n belangrike boodskap vir 'n toekomstige Suid-Afrikaanse poging (sou daar een wees): die tegniese bod, en nie 'n spel met emosies nie, gee die deurslag.  (5/9/97)
   
 • Internet-opleiding behoort by alle eerstejaars se kursus ingesluit te word.  Dit is byna ondenkbaar dat universiteitstudente nie formeel opgelei word in die praktiese benutting van instrumente soos e-pos, ftp, nuusgroepe, http en irc nie.  Begrip van die Internet skep verantwoordelike gebruikers van dié kosbare hulpbron.  Studente se algemene opvoeding word voortgesit deur klem te plaas op soekvaardighede, inligtingsbeoordeling en entrepreneurskap (op die Internet).  'n Gebrek aan fondse kry die skuld vir stadige vordering (en huidige ontoeganklikheid): fondstoekenning vir híérdie ontwikkeling behoort juis voorrang te geniet.  (9/9/97)
   
 • Die Burger van 11 Oktober 1997 berig dat die afsnypunt vir koshuistoelating by die US van 69% in 1997 tot 75% in 1998 gestyg het.  Is dit weens stygende getalle of verlaagde standaarde?  (14/10/97)
   
 • Ek wonder of iemand anders al agtergekom het dat Carl Niehaus (die ANC se ambassadeur in Nederland) doof word wanneer hy sy mond oopmaak.  (17/12/97)
   
 • Die Burger van 17 April 1998 haal president Nelson Mandela aan: "Ek is dankbaar dat die meeste die skiet van 'n weerlose baba as 'n verfoeilike misdaad beskou."  Die gemak waarmee aborsie gewettig is weerspreek hom egter.  Het hy enigsins soveel vir weerlose babas omgegee as vir die Springbok, het wetgewing sekerlik anders gelyk.  (17/4/98)
   
 • Henry Blofeld, van die BBC se Radio 4, is beslis die mees partydige krieketkommentator ter wêreld.  Hy besing deurentyd die Engelse se lof, maar is blind vir ons goeie spel.  Beslissings teen sy span word gekritiseer, maar hy is tjoepstil oor omstrede beslissings teen ons.  Daarteenoor getuig Gerald de Kock se kommentaar van professionaliteit.  (26/7/98)
   
 • Indien president Nelson Mandela Suid-Afrikaners wou bederf op sy tagtigste verjaarsdag sou die verlenging van gevangenes se vonnisse meer gepas wees.  Onlangse slagoffers van vroeg-vrygelatenes sou nog gelewe het as dit so was.  (28/7/98)
   
 • Sou Amerikaners besef met watter respek hul presidentsamp wêreldwyd bejeën word, sou hulle hul steun vir Bill Clinton heroorweeg.  Hul huidige standpunt veroordeel die integriteit van die Amerikaanse volk.  (13/9/98)
   
 • Gelees in Finansies & Tegniek van 2 Oktober 1998: "Wat is die verskil tussen George Washington, Richard Nixon en Bill Clinton?  Washington kon nie 'n leuen vertel nie, Nixon nie die waarheid nie en Clinton nie die verskil tussen die twee nie."  (2/10/98)
   
 • Wat kan gesê word oor Nelson Mandela se verbintenis met Moeammar Ghaddafi, Mohamed Suharto, Fidel Castro, Bill Clinton en Allan Boesak?  Aan jou vriende sal jy geken word.  (4/10/98)
   
 • Die afgelope Statebondspele en onlangse rugbytoetse het die nodigheid van 'n nuwe volkslied beklemtoon.  Die huidige sameflansing doen afbreuk aan beide liedere.  'n Nuwe lied moet gekomponeer en in al die landstale vertaal word.  Alle landsburgers moet daardeur saamgesnoer word.  Dit moet 'n unieke lied wees wat ons onderskei van die res van die wêreld.  (10/10/98)
   
 • In plaas daarvan dat 'n beleggingsklimaat geskep word deur laer belastings en buigsame wetgewing, word planne bekook om maatskappye te kelder.  Die absurditeit van 'n WVK-voorstel, dat genoteerde maatskappye 1% van hul markkapitalisasie aan apartheidslagoffers betaal, word ontbloot met Carson Holdings Ltd. as voorbeeld.  Carson is in 1996 genoteer as filiaal van 'n Amerikaanse maatskappy en kan dus nie met apartheid verbind word nie.  Hy word hoog aangeslaan en verhandel teen 'n prys-verdienste-verhouding van 53.8.  Hiervolgens moet 53.8% van sy netto inkomste aan apartheidslagoffers betaal word, terwyl aandeelhouers nie eers dividende ontvang nie.  (29/10/98)
   
 • 'n Hartseer dag het vir 'n volk aangebreek wanneer 'n politikus aan die pen ry oor 'n opponent se buite-egtelike verhoudings en geliegtery daaroor.  (7/11/98)
   
 • Seker die jammerste gevolg van regstellende aksie of kwotas is dat ook diegene wat 'n posisie na verdienste beklee met agterdog bejeën word.  Teen hulle word steeds gediskrimineer.  (8/1/99)
   
 • Heelparty politici en andere se gedrag rondom Sunsat se lansering herinner aan die verhaal van die Rooi Hennetjie.  Fluks by die bak en lui by die vak.  (16/1/99)
   
 • Partydigheid in die Amerikaanse Senaat oor Bill Clinton se lot illustreer politici se beginselloosheid.  Soms het hulle die luukse dat hul gewaande moraliteit en politieke agendas mekaar nie weerspreek nie.  (9/2/99)
   
 • Die Burger van 24 Maart 1999 berig oor Allan Boesak se skuldigbevinding aan diefstal en bedrog van sowat R1.3 miljoen.  Aan Boesak se regspan verklaar Desmond Tutu onder meer: "Dit is aanvaarbaar dat mense wat hulle met passie in die anti-apartheidstryd gewerp het, 'n paar foutjies kon maak."  As dit darem nie dubbele standaarde is nie, weet ek nie.  Voorts: "Ek kan nie sien dat dit in sy of in die gemeenskap se beste belang is om hom tronk toe te stuur nie—ek glo ook nie dit is wat die gemeenskap wil hê nie."  Indien hy so besorg is oor die wense van die gemeenskap, waarom propageer hy nie die doodstraf nie?  (24/3/99)
   
 • Om krities te wees oor vergrype van die hede is nie dislojaal of rassisties nie.  Die verlede het ons daarvoor gesensitiseer.  Dit dui eerder op 'n verbintenis tot 'n wenland.  (3/5/99)
   
 • Wat onderskei Allan Boesak van Moeammar Ghaddafi, Mohamed Suharto, Fidel Castro, Bill Clinton en Jiang Zemin?  Boesak het nog nie die Orde van Goeie Hoop ontvang nie.  Dit word blykbaar net aan buitelanders toegeken.  (8/5/99)
   
 • Suid-Afrikaners is ooglopend meer bekommerd oor opgeblase Amerikaanse markte as die Amerikaners self.  Ons beleef elke bullopie daar met toenemende ongeloof.  Weet hulle iets wat ons nie weet nie, of belemmer hebsug hul objektiwiteit?  (8/5/99)
   
 • Die reaksie op die Afrikaansheid van hierdie webruimte is baie interessant.  Jóú indrukke?

Lewer gerus kommentaar oor bostaande of enige ander kwessies.Wie die verlede beheer, beheer die toekoms; wie die hede beheer, beheer die verlede.
— George Orwell.
JGL 1999-05-16T21:01:46+02:00